Dispositionsplan for et område

 syd for Køge Havn samt 

bearbejdning af delområder

Udarbejdet af Køge Kommune

 i samarbejde med SELMER+LYDOLPH

og Anders Nyvig A/S

Oktober 1999

Side 7.

Dispositionsplan

De to diagrammer på denne side angiver de grundlæggende principper for dispositionsplanens udformning:

 

Øverst illustreres det overordnede princip for arealanvendelsen i området.

Forbindelsen mellem middelalderby og strandeng forløber i mellemrummet mellem et område overvejende for havne- og industriformål og et område overvejende for boligformål. Mellem disse to områder skyder et område for kultur og fritid sig ind som en kile, der knyttes an til både landskabet og den overordnede forbindelseslinie.

Afgørende for den foreslåede arealanvendelse har været, at forskellige funktionstyper knytter sig til forbindelseslinien og dermed gør turen fra by til strandeng oplevelsesrig både arkitektonisk og aktivitetsmæssigt.

Samtidig har der været vigtigt for forbindelsens udformning, at de aktiviteter, der knytter sig til den kan udbygges gradvist. Der er således i første række tale om en principiel lokalisering af forskellige byggefelter, som så efterhånden kan udnyttes efter behov.

 

Nederst illustreres det overordnede princip for trafikbetjening af området.

Her udgør den overordnede forbindelseslinie områdets vigtigste cykel og fodgængerforbindelse, mens to adskildte systemer for biltrafik betjener dels havne- og industriområdet dels boligområdet i kombination med kultur og fritidskilen.

 

disp_7_1.jpg (27905 byte)

Klik for at se billedet i 

stor størrelse

disp_7_2.jpg (9902 byte)

Klik for at se billedet i 

stor størrelse

 

Side 9

 

Retningsgivende bebyggelsesplan

 

Af planen fremgår den række af forskellige elementer, der tilsammen udgør den overordnede forbindelseslinie fra by til strand.

 

De vigtigste stiforbindelser fra Torvet foreslås forlænget i et aflangt "torv" på tværs af Huitfeldtsvej, nord om teaterbygningen. Herfra er der videre forbindelse til en fredeliggjort havneplads og visuel kontakt til alléen, der starter syd for Køge Åhavn.

 

Alléen udgør det store "grønne monument", der forbinder to verdener, byen og naturen. Den fremstår dermed som et pejlemærke i den helt store skala, men fungerer samtidig i den mindre skala som det holdepunkt ny bebyggelse - boliger, erhverv og kultur/fritid - placerer sig i forhold til.

 

Mod strandengen afsluttes med en nyanlagt campingplads, der i modsætning til den nuværende er placeret, så den ikke afskærer, men snarere understøtter den naturlige sigteline fra alléen mod strandengen og mod Køge Bugts halvcirkel.

 

Fra det sted, hvor alléen ender i et lille torv mod strandengen, er der langs industriområdets sydside mulighed for videre forbindelse til forskellige fritidsfaciliteter, som vil kunne etableres i sammenhæng med en udbygning af strandområdet umiddelbart syd for havnen.

Her vil badeanstalt, søsport, gæstehavn, ferieboliger og et et silarium kunne opnå en fornem placering.

 

disp_9_1.jpg (118975 byte)

Klik for at se billedet i 

stor størrelse

 

Side 10

Vej- og stiplan

Den vigtigste forudsætning for vej- og stiplanen er,

At der etableres en grøn stiakse.

Denne akse opdeler i hovedsagen området i en erhvervsdel øst for aksen og en bolig/kultur-del vest for aksen.

 

Biltrafikken til og fra erhvervsdelen afvikles ved to tilslutninger til Toldbodvej dels via den eksisterende Carlsensvej Nord, dels via ny tilslutning overfor baneskæring 115.

 

Biltrafikken til/fra bolig/kultur-området opsamles i hovedsagen via Carlsensvej Syd og Strandpromenaden, som vil fungere som sekundære trafikveje.

Dette vejforløb vil også være biladgangen for Køge Miniby.

 

Den planlagte boligbebyggelse mellem Carlsensvej Syd og Vestre Havnevej forudsættes betjent via 6 tilslutninger. Dette medfører, at boligområderne syd for Carlsensvej syd kun vil få biladgang fra syd (Sveasvej) og de eksisterende tilslutninger (Danasvej og Norgesvej) til Carlsensvej Syd spærres for biltrafik.

 

disp_10_1.jpg (26159 byte)

Klik for at se billedet i 

stor størrelse

 

 

Carlsensvej Syd omprofileres således, at kørebanen opdels i 2x3 m bilspor og 2x1,50 cykelbaner.

Carlsensvej tilsluttes Strandvejen i en rundkørsel. Denne rundkørsel giver også adgang til kvarteret øst for Strandvejen/Toldbodvej, herunder Hotellet. Det må i den videre detailplanlægning overvejes om Marievej af sikkerhedsmæssige grunde bør afbrydes mod nord. Herved henvises biltrafikken til/fra Marievej til at benytte Johannevej.

De aktiviteter, som knytter sig til Søndre Badevej, forudsættes som de de eneste øst for stiaksen at blive betjent via Carlsensvej-Strandpromenaden, idet der etableres en siveforbindelse over torvet som afslutter stiaksen mod syd.

Vestre Havnevej omdannes til en sti som evt. udformes i en sådan bredde, at der kan finde transport af bådtrailere sted til bådværkstedet  i den vestlige ende. Stien langs østsiden af Toldbodvej mellem Vestre Havnevej og Carlsenvej Syd udformes dobbeltrettet for at undgå krydsende cykeltrafik på Toldbodvej ud for Vestre Havnevej.

 

disp_11_1.jpg (95852 byte)

Klik for at se billedet i 

stor størrelse

Arealanvendelse

Side 16

Område ved Køge Åhavn - oplæg til lokalplan

Lokalplanområdet Åhavnen/Carlsensvej har en attraktiv beliggenhed og udgør et væsentligt led i forbindelsen mellem by og strandeng. Det er derfor en forudsætning at fremtidig bebyggelse er af høj arketektonisk kvalitet.

 

Området tænkes primært anvendt til boligformål med en udformning, der i princippet består af toetagers længer med en haveside orienteret mod sydvest. Ud over optimal solorientering sikrer denne disposition, at der skabes visuel kontakt fra Carlsenvej til Åhavnen.

 

Mellem boligområdet og Åhavnen kan der fremtidigt skabes et grønt område, som er offentligt tilgængeligt og med med direkte kontakt til vandet.

Jf. plandiagram etableres der offentlig sti langs dette grønne område med forbindelser mod syd langs Toldbodvej og mod sydøst ad alléen.

Bilbetjening af boligerne sker som det fremgår af plandiagrammet fra Toldbodvej via Carlsensvej  til parkeringsarealerne mellem nord-østvendte indgangsfacader og private haver.

 

Sydvest for boliglængerne placeres én to etages længe (bygn.1.) forbeholdt erhverv med mulighed for indretning af en mindre dagligvarebutik i underetagen. Derved støjbeskyttes de bagvedliggende boliger i forhold til Strandvejen.

 

disp_16.jpg (12578 byte)

Klik for at se billedet i 

stor størrelse

 

 

Side 18.

Nordøst for alléen placeres én to-etages længe til erhervsformål og evt. kultur/fritid (bygn.9) således at trafikken fra havneområdet på en naturlig måde deles i biltrafik og fodgængere/cyklister.

Denne længe skærmer desuden boligområdet og det rekreative område mod trafik- og erhvervsstøj.

 

Et par mindre, men evt. højere bygninger (bygn.7 og 8) bidrager til at formidle overgangen til alléen, der fører videre mod strandengen.

 

Maksimal bygningshøjde for området er 8 meter, dog i enkelte tilfælde(herunder bygn. 7 og 8) 12 meter.

 

Lokalplansområdet er skitsemæssigt opmålt til ca. 29.000 kvadratmeter(m2) og den viste bebyggelse kan rummes indenfor en bebyggelsesprocent for området som helhed på 35.

Den viste boligbebyggelse udgør omkring 6.000 m2, hvad der med en boligstørrelse på f.eks 110m2 svarer til 55 boliger.

Der regnes med 1 p-plads pr. bolig og 1 p-plads pr 50m2 erhvervsareal, dog 1 p-plads pr. 25m2 butiksareal.

De principielle muligheder for biladgang til området fremgår af plandiagrammet.

disp_18-1.jpg (38042 byte)

Klik for at se billedet i 

stor størrelse