Nedenstående bringes den udtalelse som Kulturmiljørådet for Roskilde amt har afgivet til Køge kommune forud for Borgermødet d. 26. juni 2000. På selve borgermødet oplæste formanden Alan Hjort Rasmussen dele af udtalelsen og konklusionen

           

               Kulturmiljørådet for Roskilde Amt

Den 20.6.2000                     

Køge Kommune

4600 Køge

 

Kulturmiljørådet for Roskilde Amt, der er nedsat i henhold til lov nr. 429 af 10juni 1997 om regionale faglige kulturmiljøråd, har modtaget en klage fra repræsentanter for "ÅbassinetsVenner', dateret den 16. maj 2000, Klagen er behandlet på Kulturmiljørådets møde den 19. juni 2000 ud fra en aktuet dispositionsplan for området, udarbejdet af Køge Kommune.

Åbassinets Venner, der består af en række brugere samt en bred kreds af borgere, er af den opfattelse, at stedet med sine kulturelle og brugsmæssige værdier bør bibeholdes som blandet arbejdsplads med tilknytning til fiskeri, menneskelig trivsel og historisk kulturmiljø. Stedet bør ifølge klagerne bevares i sin helhed med så få justeringer som muligt i stedet for at blive jævnet med jorden for at give plads til moderne bebyggelse.

12.503 borgere i Køge har ved en underskriftsindsamling protesteret imod Køge Kommunes dispositionsplaner for området. Det er oplyst overfor Kulturmiljørådet, at underskrifterne er afleveret til Køges borgmester i forbindelse med et byrådsmøde den 16. maj 2000.

Den 18. april 2000 vedtog et flertal i Køge Byråd at fremlægge dispositionsptanen medforskellige modeller for en hel eller delvis afvikling afl ejemålene i området Det indebar, at den eksisterende skurbebyggelse m.v. og dermed de ydre rammer for et levende kulturmiljø i tilknytning til åbassinet nødvendigvis måtte fjernes.

I perioden 13. maj til 8. juli 2000 er de pågældende planer og modeller fremlagt som "før-offentlig høring", idet Køge Kommune herefter vil udarbejde et egentligt lokalplanfors1ag, der senere fremlægges til offentlig høring.

Kommunen har foreløbig lagt sig fast på den såkaldte model 2A, og agter så vidt Kulturmiljørådet er orienteret, at afholde et borgermøde om sagen den 26. juni 2000.

Ku1turmiljørådet har kendskab til, at Køge Museum - som led i museets og de kommuna1e myndigheders varetagelse af det antikvariske ansvarsområde (jf. museumslovens paragraf 36a) - har udarbejdet en kulturhistorisk rapport om havnen og Åbassinet, som allerede den 2. marts 2000 er blevet overgivet til Køge Kommune.

Kulturmiljørådet støtter museets rapport og skal kraftigt anbefale, at Køge Kommune tager hensyn til de deri frem1agte synspunkter, specielt vedrørende vurderingen og påpegningen af Åbassin-området som et bevaringsværdigt kulturmiljø, der ikke bør fjernes eller ændres til fordel for andre interesser.

Kulturmiljørådet for Roskilde Amt kan tilslutte sig betragtningerne om, at det maritime og trivselsmæssige, miljø danner rammerne for et betyde1igt antal Køge-borgeres erhvervs- og fritidsmæssige aktiviteter.

Hertil kommer, at området kan betragtes som samlingspunkt for en række sociale aktiviteter, der binder stedet og dets brugere sammen. Et vigtigt omdrejningspunkt i dette sammenhæng er således "Fiskerhytten", som oprindeligt var det gamle klubhus for Køge Motor- & Sejlklub. Lokaliteten danner udgangspunkt for både faglige og sportslige aktiviteter, men danner først og fremmest den vigtige ramme om det sociale liv i Åbassinet.

Vi forstår endvidere, at Åbassinets miljø er et trækplaster ikke blot for de mennesker, der har deres daglige gang i området, men også for de mange køgensere, der går tur i havneområdet. Hertil kommer, at området tiltrækker turister, især i højsæsonen, idet Åbassinet og miljøet udgør en særlig attraktion på havnen, fordi det repræsenterer et stykke selvgroet, levende kulturmiljø, der ikke længere findes i andre danske havnemiljøer og aldrig vil kunne genskabes naturligt.

Åbassinet er et stort aktiv for byens samlede kulturmiljø og kulturelle trivsel, ligesom det er et åndehul for byen. Aktiviteterne er repræsentative for dansk erhvervs- og bierhvervs- og fritidsfiskeri samt for strandjagt, genoplivning af gamle jolletyper (veteranbåde) og lystsejlads

Med sit maritime tilhørsforhold er Åbassinet et karakteristisk eksempel på en lokal kystkultur, der tidligere var langt mere almindelig og betydeligt udbredt i hele det danske kystlandskab, men som i de sidste årtier gradvis er forsvundet, især fra søkøbstæderne, hvor den er presset ud i disses perifere områder

Kulturmiljørådet kan endvidere tilslutte sig, at enkelte af de gamle redskabsskure kan betragtes som bevaringsværdjge på linje med byens øvrige bevaringsværdige bygninger. Det gælder også flere af de maritime servicefunktioner i forbindelse med de to bådværfter

 

Vi finder endvidere, at områdets "selvgroede" bebyggelse og de mange maritime aktiviteter, såvel erhvervsmæssige som fritidsmæssige, er med til at fremhæve Åbassinet som et levende og stadig aktivt og dynamisk kulturmiljø

l modsætning til de fleste andre steder i Danmark er fiskeriet i Køge tilsyneladende ikke i afvikling. Det er derimod stabilt og muligvis endog i udvikling, idet der er stadig tilgang af unge fiskere fra fiskerfamilier i flere generationer. Dette ses også af, at det er vanskeligt at skaffe oplagsplads for de unge fiskere som følge af den nuværende fordeling. Dette har medført, at der i tilknytning til Åbassinet findes en intakt maritim erhvervsstruktur, baseret på erhvervsfiskeri med tilhørende maritime servicefag: skibssmedie, værft, bedding, bådudstyr, dykkerfirma m.v. Herudover findes der som nævnt et aktivt fritidsliv med fiskeri, strandjagt, lystsejlads m. v. samt sociale relationer på tværs af borgernes erhvervs- og fritidsudøvelse.

Som Kulturmiljørådet ser det, vil Køge Kommunes seneste dispositionsplaner for et nybyggeri i Åbassin-området betyde nedlæggelse og afvikling af flere af de hidtidige sunde erhvervs- og fritidsaktiviteter. Dermed forsvinder et godt eksempel på dansk kystkultur, centralt beliggende i en købstads havn med fiskerihavn inderst og trafikhavn yderst. En sådan beliggenhed af et aktivt maritimt miljø i en åhavn i byens centrum må betegnes som unik i Danmark.

Udover de erhvervsmæssige interesser vil nedlæggelsen af Åbassinet tillige berøre de mange fritidsinteresser, hvorved det "sociale liv" og de trivselsmæssige fordele, der binder kulturmiljøet sammen, vil ophøre

Sammenfattende skal Kulturmiljørådet for Roskilde Amt tillade sig at konkludere, at Åbassinet både repræsenterer et stykke endnu levende maritim erhvervskultur i et ægte kulturmiljø med en lang kontinuitet og samtidig rummer en dynamik, der ændrer sig efter nye behov og sociale strukturer. Hertil kommer, at stedet og miljøet synes at være grundlæggende rodfæstet i Køge bys og havns historiske udvikling

Kulturmiljørådet skal på baggrund af ovennævnte indtrængende henstille, at Køge Kommune som minimum bevarer åhavnen, incl. landområdet vest for V. Havnevej uforandret som det helstøbte kulturmiljø, det i dag repræsenterer.

Venlig Hilsen

Kulturmiljørådet for Roskilde Amt

 

Alan Hjort Rasmussen

formand

 

 

 

Kulturmiljørådet for Roskilde Amt Sekretariat: Fjordmuseet, Bygaden 28, 4040.1yllinge, tlf. og fax 46 73 1728, e-mail fjordmus@image.dk.