På byrådsmødet d. 18.12.2001 vedtog det afgående byråd som sin sidste handling nedenstående bevilling til gennemførelse af destruktionen af et af Køges mest unikke kulturmiljøer.

241             Området syd for Køge Havn – Anlægsarbejder, anlægs- og tillægsbevillinger

 

Anbefaling

Teknik- og Miljøudvalget søger om følgende anlægsbevillinger og tillægsbevillinger til rådighedsbeløb:

 

 

 

Anlægsarbejde

Anlægsbevilling

Mio. kr.

Rådighedsbeløb i mio. kr.

 

 

 

År 2002

År 2003

År 2004

1

Veje og stier

i boligområde.

Nyanlæg og

omlægninger

 

10,2

 

 

 

3,2

 

7,0

2

Veje og stier

i erhvervsområde.

Nyanlæg og

omlægninger

 

9,8

 

9,3

 

0,5

 

3

Byggegrunde.

Rydning

og oprensning

 

3,5

 

3,5

 

 

4

Grønt område

Rydning, oprensning og retablering

 

5,0

 

5,0

 

 

5

Grønt område.

Fiskerhytter, fritidsskure og bådebroer

 

4,5

 

2,5

 

2,0

 

 

Sum

anlægsarbejder

33,0

20,3

5,7

7,0

6

Kloakering i området

Udgiftsbevilling

 

2,0

 

2,0

 

 

 

Kloak-

tilslutningsbidrag

Indtægtsbevilling

 

2,4

 

2,4

 

 

7

Vandforsyning

i området

Udgiftsbevilling

 

0,5

 

0,5

 

 

 

Tilslutningsbidrag

til vandforsyning

Indtægtsbevilling

på drift

 

1,2

 

1,2

 

 

8

Antenneforsyning

i området

Udgiftsbevilling

 

0,25

 

0,25

 

 

 

Tilslutningsbidrag

til antenneforsyning

Indtægtsbevilling

på drift

 

0,25

 

0,25

 

 

 

Økonomiudvalget anbefaler sagen.

 

Økonomiudvalget vedtog endvidere, at der skal udarbejdes en samlet skitse og et overslag for det samlede projekt vedrørende arealet syd for Køge Havn til det kommende Økonomiudvalgsmøde.

 

Beslutning

Godkendt.

 

Gruppe C stemte imod punkt 4 og 5.

 

Peter Moris til protokollen - til punkt 4 i anbefalingen:

 

I stedet for at der sker en rydning, oprensning og retablering af det grønne areal mellem Vestre Havnevej og Åbassinet, ønsker jeg, at der ofres penge på istandsættelse af de bevaringsværdige skure, samt at der bliver plads til det udendørs miljø – jeg tænker specielt på rygeovne og bænke – jeg ser gerne, at der forbliver plads til smeden.

 

Jeg accepterer samtidig, at de mest medtagne og ubeboede hytter ryddes, så  der kan blive mere åbent i dele af  terrænet.

 

Der er gjort plads til, at de fleste fiskere kan blive boende i området. Det bør sikres, at de har direkte adgang til vandet, det vil sige, at den påtænkte sti langs vandet føres uden om fiskernes arealer.   

 

Baggrund

Byggegrundene til boligformål og kontorerhverv ved Carlsensvej/Vestre Havnevej er nu solgt, og det er derfor påkrævet, at der igangsættes anlægsarbejder til byggemodning, nedrivninger, oprensning, trafikanlæg, grønt område, fritids- og fiskerhytter m.v.

 

Byggegrundene er en del af området syd for Køge Havn. For området er der tidligere i oktober 1999 udarbejdet en "Dispositionsplan for et område syd for Køge Havn", og lokalplan 3-39 Boliger og erhverv ved Vestre Havnevej blev endeligt vedtaget i Byrådet den 23. oktober 2001.

 

Overslagene over anlægsomkostningerne er i nugældende prisniveau, og usikkerheden på udgifterne er højere end normalt, da der endnu ikke foreligger projektforslag eller beslutninger om indretning, udstyr, kvalitet mv. for bl.a. trafikanlæg, grønne områder og fiskerhytter, ligesom omfanget af oprensning og nedrivninger er et usikkert skøn.

 

Overslagene indeholder ikke udgifter til tilslutningsafgifter og anlægstilskud til forsyningsledninger, idet disse udgifter forudsættes afholdt af grundkøberen uden for købesummen.

 

Udstykningsomkostninger og eventuelle arealerhvervelser er heller ikke indeholdt i overslagene.

 

Anlægsbevilling nr. 1 indeholder udgifter til nyanlæg og omlægning af veje og stier i boligområdet. Det drejer sig om Carlsensvej syd, Vestre Havnevej og stier indenfor lokalplanområdet.

Rundkørsel på Strandvejen er ikke indeholdt i overslaget.

 

Anlægsbevilling nr. 2 indeholder udgifter til nyanlæg og omlægning af veje og stier i erhvervsområdet. Det drejer sig om Carlsensvej nord, Østre Banevej og krydset Havnen/Østre Banevej.

Parkeringsplads på Havnen og omlægning og renovering af havneforpladsen er ikke indeholdt i overslaget.

 

Anlægsbevilling nr. 3 indeholder udgifter til rydning og oprensning af bolig- og erhvervsområdet (byggegrundene).

Der er tidligere under omkostningssted 005505 – Området syd for Køge Havn, givet anlægsbevillinger på i alt 2 mio. kr. til at påbegynde forundersøgelser, projektering og nedrivninger.

Anlægsbevillingen er en tillægsbevilling til dette omkostningssted.

 

Anlægsbevilling nr. 4 indeholder udgifter til rydning, oprensning og retablering af det grønne areal mellem Vestre Havnevej og Åbassinet, herunder anlæg af opholdstrappe.

 

Anlægsbevilling nr. 5 indeholder udgifter til opførelse af nye fiskerhytter og fritidsskure på det grønne areal mellem Vestre Havnevej og Åbassinet og til etablering af nye bådebroer i Åbassinet.

 

Anlægsbevilling nr. 6 indeholder udgifter til detailkloakering af byggegrundene i området og en indtægtsbevilling, der indeholder indtægter fra tilslutningsbidrag fra byggegrundene.

Anlægsbevilling nr. 7 indeholder udgifter til vandforsyning af byggegrundene i området og en indtægtsbevilling, der indeholder indtægter fra tilslutningsbidrag fra byggegrundene. Indtægtsbevillingen er en driftsbevilling.

 

Anlægsbevilling nr. 8 indeholder udgifter til antenneforsyning af byggegrundene i området og en indtægtsbevilling, der indeholder indtægter fra tilslutningsbidrag fra byggegrundene. Indtægtsbevillingen er en driftsbevilling.

 

Byggemodningsudgifterne afholdes inden for jordforsyningens udlægsramme på maksimalt 30 mio. kr. Med de anførte bevillinger udgør mellemregningsforholdet -62.561.136 kr.

 

Økonomisk Afdelings bemærkninger fremgår af vedlagte notat.

 J.nr. 13.06.04S05   01-0622-04