Kulturmiljørådet for Roskilde Amt den 22.4.2001

 

Køge Byråd, Rådhuset

Torvet 1

4600 Køge

 

Indsigelse mod det af Køge Kommune fremsatte forslag til lokalplan 3-39 (boliger og erhverv ved Vestre Havnevej).

Kulturmiljørådet for Roskilde Amt skal herved tillade sig at fremsætte indsigelse mod det af Køge Kommune fremlagte forslag til lokalplan 3-39.

Som et overordnet synspunkt anbefaler Kulturmiljørådet, at det delområde, der i lokalplanen afgrænses af Toldbodvej, Carlsensvej og Vestre Havnevej udtages af lokalplanforslaget, og at der for dette områdes vedkommende i stedet udarbejdes en bevarende lokalplan omfattende Åbassinet med tilgrænsende arealer, idet nævnte område efter Rådets opfattelse udgør et særlig bevaringsværdigt kulturmiljø.

Kulturmiljørådet ser i øvrigt ingen konflikt mellem den foreslåede udpegning af Åbassin-området som et selvstændigt, bevaringsværdigt kulturmiljø og Køge Kommunes planer for et boligbyggeri i området øst for Vestre Havnevej. En bevaring af det nuværende kulturmiljø vil tværtimod efter Rådets opfattelse betyde en styrkelse til gavn for det ny beboelsesmiljø.

Det afgrænsede Åbassin-område indeholder en række kulturelle og brugsmæssige værdier, der også fremover bør bibeholdes som blandet arbejds- og aktivitetsområde med tilknytning til fiskeri, menneskelig trivsel og historisk kulturmiljø. Stedet bør på grund af sin relative sjældenhed på landsplan bevares i sin helhed med så få justeringer som muligt i stedet for at blive jævnet med jorden.

Den 18. april 2000 vedtog Køge Byråd at fremlægge dispositionsplanen med alternative modeller for en hel eller delvis afvikling af lejemålene i området. Det indebar, at den eksisterende skurbebyggelse m.v. og dermed de ydre rammer for et levende kulturmiljø i tilknytning til Åbassinet nødvendigvis måtte fjernes.

Kommunen lagde sig foreløbig fast på model 2A, og som led i en før-offentlig høring afholdtes et borgermøde om sagen den 26. juni 2000. Forud for borgermødet fremsendte Kulturmiljørådet et brev af 20.6.2000 til Køge Kommune, hvori man fremhævede Rådets synspunkter. I brevet henvistes endvidere til, at Køge Museum – som led i museets og de kommunale myndigheders varetagelse af det antikvariske ansvarsområde og i henhold til museumslovens § 36a – allerede på et tidligere tidspunkt havde udarbejdet en kulturhistorisk rapport "Åbassinet i Køge", som den 2. marts 2000 var blevet overgivet til Køge Kommune. Kulturmiljørådet har tilsluttet sig rapportens faglige indhold og vurderinger og beklager, at de ikke er fulgt op i lokalplanforslaget, idet det allerede i rapporten blev fremhævet, at Åbassin-området er et bevaringsværdigt kulturmiljø, der ikke bør ændres eller fjernes til fordel for andre interesser.

Kulturmiljørådet ønsker at genfremsætte sine tidligere betragtninger, der kan resumeres således:

- at Åbassinet som et maritimt og trivselsmæssigt miljø danner rammerne for et betydelig antal Køge-borgeres erhvervs- og fritidsmæssige aktiviteter,

- at området er samlingspunkt for en række sociale aktiviteter, der binder stedet og dets brugere sammen. Et vigtigt omdrejningspunkt i dette sammenhæng er således "Fiskerhytten", som oprindelig var det gamle klubhus for Køge Motor- & Sejlklub,

- at Åbassinets miljø er et trækplaster, ikke blot for de mennesker, der har deres daglige gang i området, men også for de mange Køge-borgere, der jævnligt går tur i havneområdet. Hertil kommer, at området tiltrækker turister, især i højsæsonen, eftersom Åbassinet og det omkringliggende miljø repræsenterer et stykke selvgroet, levende kulturmiljø, der ikke længere findes i andre danske havnemiljøer og som aldrig vil kunne genskabes kunstigt,

- at aktiviteterne omkring Åbassinet er repræsentative for danske erhvervs-, bierhvervs- og fritidsfiskeri samt for strandjagt, veteranskibsinteresser og lystsejlads m.v.

- at Åbassinet med sit maritime tilhørsforhold er et karakteristisk eksempel på en lokal kystkultur, som i de seneste årtier gradvis er forsvundet, især fra søkøbstæderne, hvor den er presset ud i de perifere områder.

- at flere af de gamle redskabsskure kan betragtes som bevaringsværdige på linje med byens øvrige bevaringsværdige bygninger. Det gælder også flere af de maritime servicefunktioner i forbindelse med de to bådværfter,

- at områdets selvgroede bebyggelse og de mange maritime aktiviteter er med til at fremhæve Åbassinet som et levende og stadig dynamisk kulturmiljø,

- at fiskeriet i Køge – i modsætning til de fleste andre steder i Danmark – tilsyneladende ikke er i afvikling. Det er derimod stabilt og muligvis endog i udvikling. Dette har medført, at der i tilknytning til Åbassinet findes en intakt maritim erhvervsstruktur, baseret på erhvervsfiskeri med tilhørende maritime servicefag, bl.a. skibssmedje, værft, bedding, bådudstyr, dykkerfirma m.v.

Det fremgår af det fremlagte lokalplanforslag, at et nybyggeri i Åbassin-området vil betyde nedlæggelse og afvikling af de hidtidige sunde erhvervs- og fritidsaktiviteter. Dermed vil et godt eksempel på dansk kystkultur forsvinde, centralt beliggende i en købstadshavn med fiskerihavn inderst og trafikhavn yderst. Der er dermed stor fare for, at det sociale liv og de trivselsmæssige fordele, der knytter kulturmiljøet sammen, vil ophøre.

Sammenfattende skal Kulturmiljørådet konkludere, at Åbassinet både repræsenterer et stykke endnu levende maritim erhvervskultur i et ægte kulturmiljø med en lang kontinuitet og samtidig rummer en dynamik, der ændrer og tilpasser sig efter nye værdier, behov og sociale strukturer. Hertil kommer, at stedet og miljøet er grundlæggende rodfæstet i Køge bys og havns historiske udvikling.

Kulturmiljørådet skal på baggrund af ovennævnte indtrængende henstille, at Køge Kommune som minimum bevarer åhavnen, incl. landområdet vest for Vestre Havnevej uforandret som det helstøbte kulturmiljø, det i dag er eksponent for.

venlig hilsen

KULTURMILJØRÅDET FOR ROSKILDE AMT

Alan Hjorth Rasmussen

formand