Fra Roskilde amt økonomiudvalgsmøde 1.oktober 2001-10-2001

7. BP-Gas A/S i Køge - Påbud om ændring af vilkår vedrørende oplag af F-gas

RESUME
Roskilde Amt har i juni måned 2001 vurderet, at risikoniveauet ved BP-Gas A/S i Køge er for højt, og at virksomhedens miljøgodkendelse skal ændres. I forlængelse heraf har forvaltningen dels været i dialog med virksomheden, og dels for-anlediget, at der er udført supplerende risikoberegninger. Formålet med bereg ningerne er at fastlægge det fremtidige maksimale oplag af F-gas under hensyntagen til nuværende arealanvendelse. Der skal tages stilling til, om virksomheden skal meddeles påbud om nedbringelse af F-gas oplag.

SAGSFREMSTILLING
Roskilde Amt har i juni måned 2001 vurderet, at risikoniveauet ved BP-Gas A/S i Køge er for højt, og at virksomhedens miljøgodkendelse skal ændres. I forlængelse heraf har forvaltningen dels været i dialog med virksomheden, og dels for-anlediget, at der er udført supplerende risikoberegninger.

Køge Kommune har telefonisk meddelt, at kommunen vil besvare udvalgets henvendelse vedrørende campingpladsen og Told&Skat inden udvalgets møde den 19. september 2001.

Teknisk Forvaltning har igangsat en nærmere undersøgelse af muligt erstatningskrav mod amtet. Resultatet heraf vil ligeledes foreligge til udvalgets møde den 19. september 2001.

På baggrund af en risikoanalyse udarbejdet af Forskningscenter Risø i december 1999 meddelte Roskilde Amt i januar 2000 miljøgodkendelse af BP-Gas A/S i Køge, sag nr. 12 på udvalgsmødet den 19. januar 2000.

Siden da er forvaltningen blevet bekendt med, at der er udkommet en hollandsk vejledning om risikoanalyse, der anbefaler, at katastrofalfejl på tryktanke også bør indgå som scenarie for F-gas oplag. Efter høring af de øvrige myndigheder på risikoområdet foretog Risø nye beregninger af risikoniveauet for Teknisk For valtning, og disse beregninger forelå i marts/april 2001.

Udvalget behandlede den 6. juni 2001 sagen (sag nr. 9) og besluttede at meddele BP-Gas A/S:
1) at amtet med de nye oplysninger finder, at risikoniveauet omkring virksomheden er for højt, og
2) at amtet med henvisning til § 41a i miljøbeskyttelsesloven vurderer, at virksomhedens miljøgodkendelse skal ændres.

Derudover blev det besluttet, at forvaltningen skulle indlede en dialog med virk-somheden med henblik på revision af virksomhedens miljøgodkendelse.

Forvaltningens tiltag efter udvalgsmødet den 6. juni 2001.
Teknisk Forvaltning har holdt møder med virksomheden den 4. juli og den 14. august 2001. BP-Gas A/S har med brev af 3. august 2001 fremsendt bemærkninger til mødet den 4. juli 2001. Oplysningerne fra disse møder er opsummeret i indstillingsbilaget.

Teknisk Forvaltning har anmodet Forskningscenter Risø om at foretage suppleren de risikoberegninger. Beregningerne er afsluttet den 20. august 2001.

På baggrund af disse oplysninger har forvaltningen den 20. august 2001 forvarslet påbud i henhold til § 41 og 41a i miljøbeskyttelsesloven om nedbringelse af gasoplag. Det forvarslede påbud er også sendt til de andre myndigheder på risikoområdet: Arbejdstilsynet, Beredskabsstyrelsen, Køge Politi og Køge Kommune.

Vurdering
Som udgangspunkt er det forvaltningens opfattelse, at unødige risici skal fjernes, og at risici bør reduceres, så vidt det er praktisk muligt.

Til vurdering af risikoniveauet er der ikke fastsat vejledende grænseværdier i Danmark. Der foreligger dog nogle uofficielle værdier. Værdien for det individuelle risikoniveau blev brugt, da virksomheden blev miljøgodkendt i januar 2000.

Teknisk Forvaltning vurderer, at grænseværdien for det individuelle risikoniveau også finder anvendelse i denne sag. Forvaltningen vurderer dog samtidig, at dette kriterie ikke kan stå alene, idet omfanget af en ulykke med det nye scenarie er langt mere alvorligt end tidligere antaget. Derfor har forvaltningen også inddraget et andet vurderingskriterie - samfundsmæssig risiko.

Ved bedømmelsen af det fremtidige oplag på virksomheden har forvaltningen således benyttet følgende 2 kriterier:
1. Den individuelle risiko ved nærmeste eksisterende forureningsfølsom areal-anvendelse, som f.eks boliger, må ikke overskride 1*10-6 pr. år (uofficiel dansk grænseværdi).
2. Danske (uofficielle) og hollandske acceptkriterier for samfundsmæssig risiko skal være opfyldt.

Begrundelsen for inddragelse af disse kriterier er uddybet i indstillingsbilag og forvarsel om påbud.

Det samfundsmæssige risikoniveau afhænger direkte af arealanvendelsen om-kring virksomheden, og herunder specielt forureningsfølsom arealanvendelse. Forureningsfølsom anvendelse omfatter blandt andet boliger, feriehuse, camping pladser, kontorbygninger og arealer, hvor et større antal mennesker samles.

Teknisk Forvaltning har derfor i forvarslet om påbudet til virksomheden afpasset de tilladelige mængder i gasoplaget som funktion af nuværende arealanvendelse.

På baggrund af beregningerne udført af Forskningscenter Risø har forvaltningen vurderet, at følgende oplag af F-gas kan accepteres:

Situation 1 - Campingplads og Told&Skats bygninger benyttes ikke
- I hver af de stationære tryktanke må der maksimalt opbevares 52 tons F-gas. I dag opbevares op til 127 tons i en tank. Dette forudsætter, at campingpladsen og Told&Skats nuværende lokaler på Strandpromenaden ikke benyttes. Det maksimale samlede oplag på fyldestationens område vil i denne situation være 646 tons F-gas. Nuværende grænse er på 1.090 tons. Der er således tale om en reduktion af virksomhedens oplag på 41 %. I 6 månedsopgørelser fra 2000 var oplaget på virksomheden i denne størrelsesorden (620 - 763 tons).

Situation 2 - Told&Skats bygninger benyttes - campingpladsen benyttes ikke
- Benyttes Told&Skats kontorlokaler, må oplaget i hver af de stationære tanke og jernbanevogne maksimalt være 20 tons. Dette betyder, at det maksimale oplag på fyldestationens område vil være 320 tons F-gas. Dette forudsætter fortsat, at campingpladsen ikke benyttes.

Situation 3 - Campingpladsen benyttes
- Såfremt campingpladsen benyttes, må der maksimalt henstå 80 tons F-gas i flasker på fyldestationens område. Virksomhedens tryktanke skal i denne situation være tomme.

Virksomheden kan anvende de eksisterende tanke, men fyldningsgraden af den enkelte tank skal afpasses de maksimalt tilladelige mængder.

Størrelsen af det maksimale oplag (646 tons) er fremkommet på baggrund af en målsætning om at nedsætte den samfundsmæssige risiko i de nærmeste foru-reningsfølsomme områder mest muligt under hensyn til virksomhedens fortsatte drift.

Reduktionen af det maksimale indhold i den enkelte tank til 52 tons betyder, at den samfundsmæssige risiko i det nærmeste boligområde ca. 200 meter fra virksom-heden reduceres med 92%. Dette er under forudsætning af, at campingpladsen og Told&Skats nuværende lokaler på Strandpromenaden ikke benyttes.

Forvaltningen har således søgt at afveje virksomhedens muligheder for at forblivepå den nuværende lokalitet og hensynet til områdets anvendelse.

På basis af et maksimalt tankindhold på 52 tons er beregnet en konsekvens afstand på 365 meter. Uden for denne afstand vil en katastrofal fejl ikke medføre dødsfald.

Teknisk Forvaltning vurderer derfor, at der ikke fremover bør etableres forureningsfølsom arealanvendelse inden for en konsekvensafstand på 365 meter.

Det, at oplaget ikke reguleres længere ned, afspejler samtidig, at virksomheden gennem de seneste år har forbedret sikkerheden væsentligt på anlægget og virksomhedens brug af sikkerhedsledelse m.m. BP-Gas A/S vil med de ændrede oplag fortsat være omfattet af risikobekendtgørelsen, og virksomhedens sikker-hedsforhold vil derfor løbende blive vurderet i forbindelse med de årlige inspektioner på anlægget.

Virksomheden har i godkendelsen vilkår om indrapportering af gasoplag, og Teknisk Forvaltning vurderer, at amtets muligheder for at anmode om afrapportering er tilstrækkelige. Der er således ikke behov for yderligere egenkontrolvilkår.

Opsættende virkning af påbud
Teknisk Forvaltning har forvarslet, at eventuel klage over påbudet ikke skal have opsættende virkning. Anvendelse af denne bestemmelse kræver imidlertid, at der er ganske særlige grunde, f.eks. akut trussel mod sundheden. Samtidig vil amtet løbe en betydelig risiko for et stort erstatningsansvar. Teknisk Forvaltning vurderer ikke, at der i dette tilfælde er tale om en akut trussel mod sundheden.

Forvaltningen har vurderet, at påbudet skal være gældende fra den 1. april 2002, idet campingpladsen ikke benyttes fra den 1. oktober 2001 til den 1. april 2002. Dette vil samtidig give virksomheden en vis frist til at omstille produktionen til mindre oplag.

Forvaltningen vurderer på denne baggrund, at en klage over påbudet skal have opsættende virkning. Den relativt lange frist til gennemførelse af påbudet inde-bærer, at der vil være ca. ½ år til behandling af en eventuel klage. I tilfælde af klage over afgørelsen kan Miljøstyrelsen anmodes om at behandle sagen så betids, at fristen ikke forlænges yderligere.

Supplerende bemærkninger
Beregninger af såvel individuel som samfundsmæssig risiko er behæftet med en betydelig usikkerhed. Især skal de absolutte tal anvendes med forsigtighed, medens de relative niveauer mellem forskellige scenarier er mere sikre.

På grund af sagens kompleksitet er fastlæggelsen af de fremtidige gasoplag foretaget med udgangspunkt i forsigtighedsprincippet. Dette betyder, at usikkerheder omkring vurdering af sandsynligheder for uheld, konsekvensafstande ved de forskellige typer uheld, vurdering af befolkningsmæssige tal (hvor mange er f.eks. hjemme henholdsvis ude på tidspunktet for et eventuelt uheld), usikkerhed om dominoeffekt fra BP-Gas A/S's eget anlæg og andre nærliggende kilder, tekniske forudsætninger i beregninger samt usikkerheder ved fastlæggelse af acceptkriterier, er kommet befolkningen i Køge til gode.

Bemærkninger til forvarslet af påbud
BP-Gas A/S har den 30. august 2001 v/advokatfirmaet Kromann Reumert frem-sendt bemærkninger til det forvarslede påbud. Bemærkningerne er vedlagt som bilag.

Hovedbudskabet i bemærkningerne er, at virksomheden på grund af de uafklarede forhold med campingpladsen og Told&Skats bygninger, vil betragte et påbud som en lukning af virksomheden. Samtidig begærer advokatfirmaet aktindsigt. Teknisk Forvaltning har den 31. august 2001 fremsendt de ønskede dokumenter pr. telefax.

Virksomheden finder, at fristen til at kommentere forvarslet er meget kort og har ønsket yderligere mulighed for at kommentere forvarslet om påbud. Udvalget for Teknik og Miljø har den 7. september 2001 afholdt møde med virksomheden.

De øvrige myndigheder har ikke kommenteret forvarslet om påbud. Særligt skal det bemærkes, at Køge Kommune ikke har kommenteret den forventede flytningaf campingpladsen og Told&Skat fra området inden 1. april 2002.

Økonomiske konsekvenser for amtet
Roskilde Amt er i henhold til miljøbeskyttelsesloven forpligtiget til at regulere BP-Gas A/S. Da dette er et indgreb i virksomhedens retsbeskyttelse på 8 år, kan det ikke udelukkes, at Roskilde Amt samtidig pådrager sig et erstatningsansvar. Beløbets størrelse kan ikke nærmere oplyses.

BESLUTNINGSKOMPETENCE
Sagen skal til videre behandling i amtsrådet.

INDSTILLING
Teknisk Forvaltning indstiller,
at BP-Gas A/S meddeles påbud om nedbringelse af oplaget af F-gas som forvarslet den 20. august 2001, dog med den ændring at eventuel klage over afgørelsen skal have opsættende virkning på påbudets gennemførelse, og
at Køge Kommune orienteres om påbudets indhold og de arealanvendelsesmæssige konsekvenser.

UDVALGETS BESLUTNING
På mødet i Udvalget for Teknik og Miljø (19. september 2001, sag nr. 6), blev brev fra Køge Kommune, dateret den 18. september 2001, om lukning af campingpladsen og flytning af Told&Skat, omdelt.

Udvalget for Teknik og Miljø vedtog at indstille Teknisk Forvaltnings indstilling til amtsrådet.

ØKONOMIUDVALGETS BESLUTNING

Bilagsfortegnelse:

Fortegnelse over bilag vedlægges.

J.nr. 8-76-3-259-26-01

8. Rådgivning til Hovedstadens Udviklingsråd vedrørende forslag til lokalplan 3-39, Køge Kommune

RESUME
Der skal tages stilling til, om Roskilde Amt kan anbefale Hovedstadens Udvik-lingsråd at ophæve rådets veto mod forslag til lokalplan 3-39, Køge Kommune på baggrund af reduceret oplag af F-gas hos BP-Gas A/S i Køge.

SAGSFREMSTILLING
Køge Kommune har i februar 2001 udarbejdet og udsendt forslag til lokalplan 3-39. Hovedstadens Udviklingsråd gjorde den 25. april 2001 indsigelse mod planen bl.a. med henvisning til retningslinie 5.1.14 i forslag til Regionplan 2001 for Roskilde Amt. I forlængelse heraf fremsendte Køge Kommune den 7. maj og den 31. maj 2001 supplerende bemærkninger til Roskilde Amt vedrørende retnings linie 5.1.14. Udvalget behandlede materialet på mødet den 6. juni 2001, sag nr. 10. Det blev på mødet besluttet at meddele Hovedstadens Udviklingsråd, at Roskilde Amt ikke kan anbefale, at veto mod forslag til lokal-plan 3-39 i Køge Kommune ophæves. Dette blev meddelt i brev af 11. juni 2001.

Sag nr. 6 på dagsordenen omhandler nedregulering af gasoplaget hos BP-Gas A/S for at reducere risikoniveauet omkring virksomheden.

Såfremt dette påbud meddeles som indstillet, vil det muliggøre udnyttelse af planerne i forslag til lokalplan 3-39, Køge Kommune.

Økonomiske konsekvenser for amtet
Ingen

BESLUTNINGSKOMPETENCE
Sagen skal til videre behandling i amtsrådet.

INDSTILLING
Teknisk Forvaltning indstiller, at det meddeles Hovedstadens Udviklingsråd, at påbudet til BP-Gas A/S i Køge medfører, at arealerne ved Å-Bassinet kan udnyttestil forureningsfølsom arealanvendelse. Udvalget kan på denne baggrund samtidig anbefale, at HURs veto mod forslag til lokalplan 3-39, Køge Kommune ophæves.

UDVALGETS BESLUTNING
Udvalget for Teknik og Miljø (19. september 2001, sag nr. 7) vedtog at oversende sagen til behandling i amtsrådet uden indstilling.

ØKONOMIUDVALGETS BESLUTNING

Bilagsfortegnelse:

Ingen

J.nr. 8-76-3-259-26-01