Spm. nr. S 2884

Til miljø- og energiministeren (29/5 01) af:

Søren Kolstrup (EL):

»Vil ministeren redegøre for Køge Kommunes planer om at nedlægge åhavnen og
oplyse, hvorvidt ministeren kan og vil gøre indsigelse mod planerne, bl.a.
under henvisning til at der lokalt er indsamlet 12.500 protestunderskrifter
mod planerne?«

Svar (7/6 01)

Miljø- og energiministeren (Svend Auken):

Køge Kommune har haft et forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for
boliger og erhverv ved Åbassinet fremlagt til offentlig debat i perioden fra
den 28. februar til den 25. april 2001. I den periode har dels Åbassinets
Venner i Køge, dels Kulturmiljørådet for Roskilde Amt henvendt sig til
Miljø- og Energiministeriet.

Skov- og Naturstyrelsen konstaterede, at der ikke er bebyggelse inden for
området af national interesse, som kan begrunde en indsigelse mod
lokalplanforslaget, men at lokalplanforslaget berører forhold, der lokalt
set kan have betydelige kulturmiljøinteresser, som det tilkommer
kommunalbestyrelsen at afveje og prioritere. Svaret til Åbasinnets Venner og
Kulturmiljørådet for Roskilde Amt blev derfor at bruge debatperioden til at
sende synspunkter og kommentarer til K øge Kommune, så synspunkterne kan
indgå i byrådets behandling af, om lokalplanforslaget skal vedtages
endeligt.

Kulturmiljørådet for Roskilde Amt har i debatperioden henvendt sig til Køge
Kommune og foreslået, at en del af området udtages af lokalplanforslaget, og
at kommunen i stedet udarbejder en bevarendelokalplan for det område ved
Åbassinet, der efter Rådets opfattelse udgør et særligt bevaringsværdigt
kulturmiljø.

Hovedstadens Udviklingsråd har gjort administrativ indsigelse mod forslaget
til lokalplan. Årsagen er, at området kun ligger ca. 300 m fra en
risikovirksomhed, og det er ikke klargjort, om der er væsentlige problemer
forbundet med det.

Sagen er således på ingen måde afgjort. Der er en lokal proces i gang, hvor
byrådet i Køge Kommune skal forholde sig til såvel de mange lokale
protester, som til Kulturrådets forslag til ændringer og til Hovedstadens
Udviklingsråds kommentarer til det forsvarlige i at placere boliger og
arbejdspladser tæt på en risikovirksomhed.

Jeg synes, at det rigtigste må være, at give byrådet muligheden for at lytte
til kommentarerne og vise, at det er parat til at sikre det lokale miljø på
en forsvarlig måde.